KİMLER ÜYE OLABİLİR?

Gayrimenkulün geliştirilmesi ve yönetimine dair farklı iş alanlarında çalışan kişi ve kuruluşlar,  Ankara Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesinden lisans düzeyinde mezun olanlar, Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Anabilim Dalında, yüksek lisans veya doktora derecesi almış olanlar yahut bu unvana sahip olacak eğitimine devam edenler, bilimsel hazırlık derslerini bitirmiş olmaları şartıyla Derneğe asıl üye olabilirler. Bunun için üye olmak istenenlerce yapılan başvurunun Yönetim Kurulu tarafından kabul edilmesi gerekir.

Derneğe asıl üye olamayan, en az beş yıl süresince Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Anabilim Dalında yahut Uygulamalı Bilimler Fakültesinde çalışmış olan personelden aşağıdaki koşulları taşıyanlar Yönetim Kurulu’nun oybirliği ile alacağı kararla DERNEK’e Onursal Üye olabilirler.

  • ÜNİVERSİTE’de tam zamanlı öğretim üyesi ve öğretim görevlisi olarak görev yapan akademik personel
  • Üniversite mezunu olmak koşulu ile müdür ve daha yukarı düzeydeki idari personel.

Ayrıca Dernek amaç ve çalışma konularına belirli ve önemli hizmetleri veya katkıları olan kişilerden, üyeler arasında bulunmasında yarar görülenler Yönetim Kurulu’nun önerisi ve Genel Kurul’un buna dair alacağı kararla Derneğe Onursal Üye olabilirler.

DERNEĞİN AMAÇ VE FAALİYETLERİ NELERDİR?

Derneğin amaç ve çalışma alanları, dernek tüzüğünün 2. Maddesinde anlatılmıştır. Derneğin öncelikli amacı, gayrimenkul geliştirme ve yönetimi ile alakalı tüm konularda ortak akıl ile sorunlara kalıcı çözümler bulunmasında rol almak, akademik bilgi birikimiyle uygumamacıları buluşturmak ve disiplinler arası bir bilgi birikimi ve ortak kültür yaratmaktır.

ÜYELİK YÜKÜMLÜLÜKLERİ NELERDİR?

Asıl üyelerden genel kurul toplantılarına katılarak oy kullanma, dernek faaliyetlerine katılma, kendilerinden beklenen görevleri yerine getirerek faaliyetlerle alakalı çaba harcamaları beklenmektedir. Üyeler, Derneğe kabul esnasında bir defaya özgü olarak 100 TL giriş ödentisi öderler. Bu tutar, 2020 için geçerli olup sonraki yıllarda Genel Kurul tarafından değiştirilebilir. Üyelerden buna ilave olarak her yıl üyelik ödentisi ödemeleri beklenmektedir. 2020 yılı için 120 TL olan bu ödenti, sonraki yıllarda Genel Kurul tarafından artırılabilir.

Onursal üyeler, toplantılara katılabilir ve söz alabilirler ancak Dernek organlarına seçme ve seçilme hakkına sahip değillerdir. Giriş ödentisi ve üyelik ödentilerini ödemeleri tercihlerine bırakılmıştır.

ÜYELİK NASIL SON BULUR?

Üyelik, üyelikten ayrılma ve üyelikten çıkarılma olmak üzere iki şekilde son bulur.  

Üyelikten Ayrılma:

Üyelik; ölüm veya üyelikten ayrılma talebinin işleme konması ile sona erer. Her üye dilediği anda Yönetim Kurulu Başkanlığ’ına yazılı olarak ayrılma isteğini bildirmekle üyelikten ayrılmış sayılır. Başkanlık, üyenin DERNEK içerisinde üstlendiği çalışmalar var ise, bu çalışmaların uygun görülecek başka bir üyeye aktarılmasını, ilgili belge ve bilgilerin bu üyeye teslimini isteyebilir. Üyelikten ayrılma talebinde bulunanlardan, ayrılma talebinin kabul edildiği güne kadar ödentileri alınır. Üyelikten ayrılanlara, üye olduğu dönemlere ilişkin yaptığı ödenti, katkı payı vs., geri ödenmez.

 Üyelikten çıkarılma  

Üyelikten çıkartılmaya dair alınan Yönetim Kurulu kararlarına karşı bir sonraki toplantısında görüşülmek üzere Genel Kurul’a en geç 5 işgünü içerisinde itiraz edilebilir. Böyle bir durumda Genel Kurul Yönetim Kurulu’nun kararını görüşeceği tarihe kadar üyenin varsa Dernekteki diğer görevleri son bulur ve Genel Kurul’un Yönetim Kurulu Kararını onaylaması halinde üyelik kesin olarak sona erer.

GENEL KURUL TOPLANTILARI NE ZAMANDIR?

 Genel Kurul, olağan yahut olağanüstü toplanabilir. Olağan Genel Kurulu, her üç yılda bir Mayıs ayında Yönetim Kurulu’nun çağrısı üzerine toplanır.

Genel Kurul, Yönetim veya Denetim Kurulu’nun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı başvurusu üzerine, yönetim kurulunca olağanüstü toplantıya çağrılır. Yönetim Kurulu, Genel Kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine, sulh hâkimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

DUYURULAR NASIL YAPILIR?

Dernek, duyurularını web sitesi üzerinden ve sosyal medya hesapları üzerinden yapar. Genel kurul çağrısı, ilave olarak üyelerin bildirdiği elektronik posta adresine yapılır. Mail adresinin yanlış bildirilmesi, iletilerin spam kutusuna düşmesi veya herhangi bir sebeple üye tarafından görülememesi, üyenin sorumluluğundadır.